S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 295 Kč (12 Eur)
skladem
Naše cena 1 090 Kč (43 Eur)
skladem
Naše cena 135 Kč (5 Eur)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 358 Kč (54 Eur)
skladem
Naše cena 3 450 Kč (137 Eur)
skladem
Naše cena 185 Kč (7 Eur)
skladem

KONTAKTY

Motoshop ALDA-MOTO
Nerudova 725
697 01 Kyjov
napište nám

ANKETA

Jaký typ motocyklu preferujete?

Supersport 35% Cestovní 28% Chopper 16% Off-Road 20%

» Reklamace zboží
Reklamace zboží

 

Jak postupovat při reklamaci

Pokud zjistíte během záruční lhůty, že má zboží vady, bez zbytečného odkladu nás kontaktujte zasláním e-mailu, nebo prostřednictvím pošty.

Při uplatnění reklamace je nutné dodat spolu s reklamovaným zbožím i nabývací doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je kopie dokladu o koupi (účtenka nebo faktura / daňový doklad), záruční list (pokud byl ke zboží dodán) a vyplněný reklamační list.

Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Po přijetí zboží a jeho kontrole rozhodneme o způsobu reklamace nejpozději do tří (3) pracovních dnů, a o rozhodnutí Vás budeme informovat.

Ze zákona máme povinost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dní od jejího uplatnění.

Při převzetí reklamovaného zboží od přepravce zkontrolujte neporušenost obalů zboží a v případě viditelného poškození zásilky je dopravce povinen sepsat s vámi reklamační protokol.

Pokud po rozbalení zásilky zjistíte, že obsah byl přepravou poškozen, upozorněte nás neprodleně – do jednoho pracovního dne – písemně.

Podpisem dodacího listu stvrzujete, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Úhrada nákladů spojených s dopravou zboží na naši adresu Vám bude uhrazena za těchto podmínek:

 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)

 • podáte žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a písemně doložíte výši nákladů - doklad o uhrazení nákladů za dopravu (podací lístek nestačí, je třeba dodat doklad)

Úhrada bude provedena buďto úhradou na účet, nebo Vám připíšeme kredit na Váš uživatelský účet v rámci internetového obchodu.

Upozornění: lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).

Zjednodušený přehled výše uvedených pravidel

 • Při zjištění záruční vady nás bez zbytečného odkladu kontaktujte
 • Zašlete nám spolu se zbožím koppii dokladu o koupi a vyplněný reklamační list
 • Formulář k reklamaci stáhnete zde: reklamační list
 • Reklamované zboží nesmí být zaslané na dobírku, v takovém případě nebude přijato.
 • Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů.

 

 

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Aleš Jirousek, Nerudova 725, 697 01 Kyjov, identifikační číslo: 68011067, zapsaném na Městském úřadě v Kyjově pod evidenčním číslem 370603, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.3. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

1.4. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

1.5. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Alda-moto.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství).

1.6. Na žádost Kupujícího Alda-moto.cz poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje údaje o prodávajícím, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

1.7. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Alda-moto.cz v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Alda-moto.cz zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží.

1.8. Prodloužená záruka – tato záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoli související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

 

2. Délka záruky

2.1. Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.

2.2. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá Alda-moto.cz za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Alda-moto.cz v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

2.3. Alda-moto.cz může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

2.4. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

 

3. Záruční podmínky

3.1. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@alda-moto.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Alda-moto.cz možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

3.3. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího nebo autorizovaného servisu. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo, případně vyplněný reklamační list. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

3.4. Kupující-podnikatel doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu-spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

3.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

3.6. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

3.8. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Alda-moto.cz výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

3.9. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

3.10. Alda-moto.cz má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti, jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

 

4. Vyřízení reklamace

4.1. Je-li Kupující-spotřebitel, o reklamaci Alda-moto.cz rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Alda-moto.cz vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

4.2. Alda-moto.cz vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.3. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

4.4. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

4.5. Po vyřízení reklamace Alda-moto.cz upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

4.6. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Alda-moto.cz oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

4.7. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

 

5. Spotřební materiál

5.1. Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. žárovky, baterie atp.), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

5.2. Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Alda-moto.cz vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2014 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento reklamační řád je k dispozici jako dokument na www.alda-moto.cz.

OGM3ODA